COVID-19 и сватбите през 2021 година – каква е актуалната ситуация и какво става с платените суми, ако отпадне сватбата

Южен парк

Коронавирусът и сватбите към 10 януари 2021 година

Към началото на 2021 година всички ресторанти са затворени поне до 31 януари, но настроението сред професионалистите и бъдещите младоженци е оптимистично.  Колеги ми споделиха, че броят на запазените дати е сравним с този от предходни години. Нещо, което мога да потвърдя и от собствен опит.  Притеснения изглежда нямат и младоженците, които организират международни сватби с гости от чужбина. Около 1/4 от сватбите, които съм записал досега, са такива.

Как протече сватбен сезон 2020?

Много сватби от март, април и май се пренасочиха за следващите месеци на 2020 година,  други, в това число международните сватби, се ориентираха към 2021 година. Сезонът стартира на 20 юни с множество сватби в цялата страна и продължи така до 31 октомври,  когато вече имаше известни ограничения, които в следващите седмици поетапно се засилиха.  Поне на моите сватби никой не се е разболял и или поне никой не ме е предупредил след сватбата.  От разговори с колеги ми стана известен един-единствен случай, в който се допуснало заразяване на няколко човека от сватба, като източникът – гост, имал кашлица и хрема .

Сватбите, на които присъствах през 2020 година, протекоха без намек за пандемията, ако не броим маските на сервитьорите и бутилките с дезинфектант, в някои случаи част от украсата на залите.  Впрочем и гражданските бракове в ритуалните зали протичаха някак озадачаващо, особено в първоначалният период през март и април, когато младоженците трябваше да влизат с маски и в същия момент ги приканваха да пият шампанско, да разменят първа брачна целувка, а след това да се поздравят с гостите.  Но ако изключим това, нямаше разлика нито в обичайния брой гости, нито в присъствието на възрастни, нито в танците, нито в емоцията, нито в поздравленията.  Склонен съм да одобрявам по-крутите мерки за превенция и очаквах апокалипсис през лятото, но такъв не случи.

Как трябва да се уредят отношенията на доставчиците на сватбени услуги и младоженците, чиито сватби се отменят за уговорената дата?

Тъй като почти всички сватбени услуги се ангажират с капаро, то на преден план през 2020 година се появи въпроса, при какви условия се връщат платените суми, когато сватбата бъде отменена или пренасрочена. За съжаление в много ситуации нещата ескалираха до извиване на ръце и грубо отношение.  В следващите редове ще се опитам да изясня донякъде какво решение дава българския закон.

Капарото се връща, когато е налице непреодолима сила

Всеки знае за какво служи капарото.  Кога обаче се запазва като компенсация и кога се връща?  Българският закон въвежда понятието „непреодолима сила“, което е по-популярно като форсмажор. Когато има налице непреодолима сила – няма виновни за неизпълнението на договора и капарото се връща.  Капарото се връща независимо коя от двете страни засяга непреодолимата сила. Когато няма непреодолима сила, капарото не се връща, освен в два случая.  Първият е в договора да има изрична клауза, която да казва, че примерно половината капаро се връща, ако младоженците се откажат поне 2 месеца преди сватбата си.  Вторият е изпълнителят да е виновен за неизпълнението на договора.  Тогава той трябва да върне капарото във двоен размер.

Пандемията непреодолима сила ли е?

Не е. През 2020 година се проведоха един куп сватби в условията на продължаваща пандемия. Непреодолима сила е държавната заповед, с която се затвориха ресторантите през март, април, май и част от юни, както и пред ноември, декември и януари.  Тоест ако сватбата е била във времето на действието на заповедите за затваряне на ресторантите, всички доставчици на сватбени услуги трябва да върнат капарото, което са взели от младоженците в пълен размер.  Така е, ама има и уловка.

Уловката:  За да могат да си искат младоженците капарото обратно правомерно, трябва да е сигурно, че сватбата им няма да се проведе поради непреодолимата сила и тя да е възникнала. Така, ако сватбата е била планирана за 12 юни 2020 година, а за отмяната й е съобщено на дисководещия на 7 април, то чисто юридически той не е длъжен да върне капарото, защото към 7 април не е било обявено извънредно положение на 12 юни – към 7 април то е било обявено до 13 май.  Управител на ресторант ми разказа любопитна история, при която младоженци, които са отменили сватбата си през януари 2020 година, защото се разделили, му се обадили през март с искането да им върне капарото, защото има извънредно положение.

Непреодолима сила може да бъде и забрана за пътуване до България от държавата, в която сте или пък заразяване с коронавирус.  От такива пречки не е застрахован и изпълнителят на услугата – в този случай, ако примерно той се зарази с коронавирус, отпада задължението му да извърши услугата на сватбата, но същевременно дължи връщането на капарото.

За съжаление извън крайните примери въпросът не е никак лесен и подлежи на различни тълкувания, още повече ако започнем да питаме не само какво е законно, но и какво е правилно.  Например непреодолима сила ли е, ако родителите на младоженеца не могат да присъстват? Или пък половината гости? Или пък ако някой от младоженците е в рискова група и подобно излагане за него би било огромен риск?

Хронология от 2020 година:

Към 15 юли 2020 година в ритуалните зали в София се допускат ограничен брой хора (до 20) с маски. На практика младоженците махнат маските си по време на ритуала или не ги слагат изобщо. Във всяка църква условията са различни в зависимост от преценката на съответния свещенослужител.  В ресторантите сватбите преминават както преди – не се  усеща, че има пандемия.

Към 29 май 2020 година са разрешени гражданските бракове в ритуалните зали, като гостите трябва да са с маски и да са повече от 30% от капацитета на залата.

На 12 май 2020 година, след проведена среща между представители на правителството и на ресторантьорския бранш, се разрешават сватбите на открито при условия, които тепърва трябва да се уточнят в заповед на министъра на здравеопазването.

Към 7 април 2020 година най-близкото до сватба, което може да осъществите, е да сключите граждански брак в ритуална зала, но само в присъствието на кумовете, фотограф и без други гости. Снимах такъв граждански брак на 14 март, като длъжностното лице в близко до паниката състояние ми забрани да я доближавам и ме позиционира в ъгъла на залата.

В момента повечето двойки със сватби през май и юни се организират да преместят сватбите си към август, септември или октомври 2020 година, друга по-малка част от младоженците променят датите си за 2021 година, а отделни двойки на този етап се отказват от сватбеното си тържество.  Информацията идва от комуникацията с моите младоженци, както и от споделеното от колеги.

Някои младоженци със сватби през юни и юли към този момент са в процес на изчакване, като търсят да се подсигурят с „резервни“ дати, тоест договарят с ресторантите, че ако на датата на сватбата им продължава извънредното положение,  ще преместят сватбата си за резервната дата през август, септември или октомври.  И докато това е приложима възможност за локации и услуги, които имат сравнително малък брой записани сватби, е на практика неосъществимо за тези, които имат повече на брой ангажименти.  Поради липса на по-адекватно решение и в условията на неяснота, посоката, която се следва към момента е 6 месеца сватбен сезон да се осъществи за 2-3 месеца, а това означава, че няма как да се предвиждат резервни дати, които евентуално да остават празни.

В популярните facebook групи за сватби настроенията са по-скоро положителни и повечето булки със сватби през юни и нататък очакват сватбите им да се осъществят.

В българското право настоящата ситуация се регулира от чл. 306 от Търговския закон: 

Чл. 306. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.
(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
(3) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(5) Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Също така и от чл. 267 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с уредбата на договора за изработка:

Чл. 267. Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.
Изпълнителят има право на възнаграждение, ако изпълнението на работата е станало невъзможно изцяло или отчасти вследствие негодността на материала или на проекта, дадени от поръчващия, и изпълнителят своевременно го е предупредил.

Статията е последно актуализирана на 10 януари 2021 година.
Автор: Николай Митев


Не пропускайте да харесате нашата страница във Facebook - това ни кара да се чувстваме специални, а също така и ще виждате последните ни сватбени снимки и публикации в блога 🙂

2 thoughts on “COVID-19 и сватбите през 2021 година – каква е актуалната ситуация и какво става с платените суми, ако отпадне сватбата

  1. Волен Евтимов 7 април 2020 в 20:45

    Отново прекрасна статия от образован човек и колега. Статия с неутрален характер и от позициите на младоженци и фотограф. Личи си, че си учил право. Поздравявам те!

  2. Петра 19 юни 2020 в 13:51

    Страхотна статия! Ще следим тук най-новата информация около коронавируса и сватбите в следващите седмици. Другаде толкова подробна информация не можахме да намерим досега. Поздравления и огромно благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *